Partners

Partijen in SON-RESPONS’ directe omgeving

SON-RESPONS werkt nauw samen met andere partijen die een betrokkenheid of belang hebben bij een olierampbestrijding in Nederland. Hieronder een overzicht van deze partijen, waaronder overheidsorganisaties, instituten en maatschappelijke organisaties.

Overheid

Rijkswaterstaat
SON-RESPONS heeft sinds haar oprichting een vruchtbare werkrelatie met Rijkswaterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en wordt door Rijkswaterstaat erkend als een cruciale partij in de Samenwerkingsregeling Besmeurde Vogels (SBV). Rijkswaterstaat heeft de SBV onder haar hoede genomen en daaraan een meerjarig oefenprogramma gekoppeld. Binnen dat oefenprogramma vinden ieder jaar uiteenlopende activiteiten plaats om aspecten van de SBV te bespreken en te oefenen. Daarnaast organiseert Rijkswaterstaat een jaarlijkse vergadering met alle ondertekenaars van de SBV om ontwikkelingen en voortgang te bespreken.

Ministerie LNV
Het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor de uitvoering van nationaal beleid rond de ontheffingen van vogelopvangcentra. Daarnaast speelt het Ministerie een rol bij soorten- en habitat bescherming maar ook voedselveiligheid en dierenwelzijn. Vanuit die verantwoordelijkheden is het Ministerie betrokken bij de SBV en bij SON-RESPONS.

Gemeenten en veiligheidsregio’s
Bij rampen spelen gemeenten en veiligheidsregio’s een belangrijke rol in de aansturing en coördinatie van hulpdiensten. Daarvoor wordt een incidentenorganisatie opgezet die kan opschalen in samenhang met de omvang en complexiteit van de ramp. Zo gebeurt dat ook in geval van een olieramp, en daarom zijn ook de gemeenten en veiligheidsregio partij bij de SBV. Bij een olievogelincident faciliteren zij de verschillende operationele activiteiten rond het verzamelen en opvangen van olievogels. Naast aspecten van openbare orde en veiligheid dragen zij bij aan coördinatie, mobilisatie en huisvesting van gemeentelijke middelen, menskracht en faciliteiten, in nauwe samenwerking met de incidentenorganisatie van Rijkswaterstaat.

Instituten

NIOZ
Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) levert bij een incident de wetenschappelijke expertise rond de mogelijke aanwezigheid van kwetsbare (broed-) populaties zee- en kustvogels of andere diergroepen in het bedreigde gebied. Zij adviseert de incidentenorganisatie en de SBV partners over de mogelijke seizoensgebonden impact van een zich voordoend scenario en de inzet van middelen ter voorkoming of verzamelen van besmeurde fauna. Ook zal NIOZ in geval van een incident via de SBV een populatie impact analyse uitvoeren aan de hand van systematisch verzamelde kadavers.

NOIVBD
Het Diagnostisch Laboratorium van het Nederlands Onderzoek Instituut voor Vogels en Bijzondere Dieren (NOIVBD) is een onafhankelijk laboratorium dat zich heeft gespecialiseerd in pathologisch en microbiologisch onderzoek van vogels en bijzondere dieren. Het NOIVBD ondersteunt de SON met veterinair advies.

Maatschappelijke organisaties

Sea Alarm
Sea Alarm is gevestigd in Brussel en houdt zich uitsluitend bezig met wereldwijde response en paraatheid rond olierampen waarbij aspecten van fauna zijn betrokken. Zij werkt wereldwijd samen met overheden, ngo’s, oliemaatschappijen, maritieme organisaties en de toonaangevende specialisten, om structuren en systemen te ontwikkelen die een snelle interventie voor dieren mogelijk maken. Zij streeft naar adequate mondiale paraatheid en internationaal afgesproken standaards voor de behandeling van olieslachtoffers en heeft een zeer uitgebreid netwerk van expertise en contacten. In Europa werkt Sea Alarm samen met overheden en NGO’s in alle Europese kuststaten, en heeft een permanente bereikbaarheid (24/7) voor de melding van en vraag om ondersteuning bij incidenten. Sea Alarm kan wereldwijd assisteren met haar expertise en de mobilisatie van deskundigen. Sea Alarm heeft de SON helpen oprichten en adviseert bij de ontwikkeling van de organisatie.

Europese werkgroep rond oliebesmeurde fauna
SON-RESPONS is aangesloten bij een door Sea Alarm opgerichte Europese werkgroep waarin toonaangevende organisaties werken aan Europese richtlijnen en standaards voor de redding en opvang van dierlijke olieslachtoffers. SON-RESPONS maakt gebruik van deze richtlijnen die in Nederland doorgevoerd worden in de protocollen die de aangesloten asielen gebruiken in hun dagelijkse werking in het kader van de SBV.