Wat is SON-RESPONS

SON-RESPONS is een organisatie in ontwikkeling die in samenwerking met Rijkswaterstaat werkt aan de functionele inrichting van de Nederlandse paraatheid en respons, als het gaat om olie incidenten waar grote aantallen zee- of kustvogels bij betrokken raken.

In 2008 opgericht als Stichting Olievogelopvang Nederland (SON), vormde SON aanvankelijk een structuur voor samenwerking tussen zes vogelopvangcentra langs de kust die zich in de revalidatie van olievogels hadden gespecialiseerd o.a. om als één aanspreekpunt voor de overheid te dienen. De doelstelling van de Stichting destijds is geformuleerd in de statuten en het bestuur werd gevormd door vertegenwoordigers van de zes opvangcentra.

In 2009 ondertekenen de opvangcentra, 43 kustgemeenten en een aantal wetenschappelijke instituten de Samenwerkingsregeling afhandeling Besmeurde Vogels SBV  door Rijkswaterstaat  opgesteld als een Respons Plan voor olierampen op zee met gevolgen voor vogels.

Inmiddels zijn er veel voortschrijdende inzichten op het gebied van grootschalige olievogel responses en is het landschap van zowel overheden als private expertise partijen veranderd. Rijkswaterstaat erkent de complexiteit van een respons waar gevaarlijke stoffen en wilde dieren mee zijn gemoeid en is in 2017 gestart met het Paraatheidsprogramma 2017-2022 onder leiding van Sea Alarm.

Onderdeel van het programma is het actualiseren van de Samenwerkingsregeling Besmeurde Vogels (2020 concept) maar ook de ontwikkeling van SON-Respons tot Nederlandse organisatie die Rijkswaterstaat kan ondersteunen om SBV partijen te trainen en oefenen.

In dat kader is een verandertraject gestart om van SON-Respons een organisatie te maken die aan die verwachtingen kan voldoen. Geleidelijk beoogt SON-Respons taken die beschreven zijn in het paraatheidsprogramma, met de daarbij behorende deelbudgetten, over te nemen van Sea Alarm, zoals het geven van trainingen en oefeningen. Vanaf 2022 wordt gestreefd naar een volledig zelfstandige en onafhankelijke organisatie die publieke en private partijen met elkaar weet te verbinden en ze via door de overheid gefinancierde projecten doelgericht traint en oefent ten behoeve van een optimale olievogelparaatheid.

Anno 2020 is de Samenwerkingsregeling Besmeurde Vogels 2.0 in concept beschreven met daarin een initiërende en ondersteunende taak voor SON-Respons, om specifiek ten tijde van een incident de  crisissamenwerking tussen partijen ten behoeve van de olievogelrespons te optimaliseren en na afloop te evalueren. Er is een nieuw  bestuur op afstand gevormd dat richting geeft aan de verdere professionalisering van de organisatie en een korte termijn beleidsplan is geformuleerd. Op termijn zullen de doelstellingen conform de visie en missie van het bestuur worden aangepast. Trainingen binnen het Paraatheidsprogramma 2017-2022 voor Basis Responder en Advanced Responder worden inmiddels door SON-Respons georganiseerd en gegeven.