Nieuws

Interne rampenparaatheid

Voor zijn onderlinge coördinatie heeft SON een intern draaiboek voor de gezamenlijke aanpak van olievogelincidenten. Daarin zijn ‘Chefs van de Wacht’ benoemd die namens SON een coördinerende rol vervullen in de communicatie naar en met externe partners. Het draaiboek voorziet in een onderling communicatieplan, een procedure voor de melding van opmerkelijke aantallen olievogels aan het Kustwachtcentrum en Rijkswaterstaat, en een opschalingsplan voor het geval een Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels (TOV) noodzakelijk blijkt en de Samenwerkingsregeling Besmeurde Vogels (SBV) van kracht wordt. Elk asiel heeft zijn eigen draaiboek dat aansluit bij het SON draaiboek. Het SON draaiboek wordt verder ondersteund door Sea Alarm, dat zowel voor Rijkswaterstaat als de SON een permanent (24/7) meldpunt onderhoudt.

Nationale Rampenparaatheid: de SBV

Sinds 2009 bestaat er een Samenwerkingsregeling Besmeurde Vogels (SBV) die door Rijkswaterstaat beheerd wordt, waarin afspraken gemaakt zijn voor samenwerking voor de afhandeling van besmeurde vogels tijdens een incident.

De Samenwerkingsregeling is door een 40-tal kustgemeenten, RWS, NIOZ en de SON ondertekend. SON heeft de verantwoordelijkheid om zelfstandig en gecoördineerd zorg te dragen voor het verzamelen en de opvang van olievogels die aanspoelen in de nasleep van een olieverontreinigingsincident, en daarbij de capaciteit, kennis en faciliteiten van aangesloten asielen en specialisten optimaal te benutten. SON organiseert ieder jaar trainingen die personeel en vrijwilligers van verschillende asielen in staat stellen zo nodig samen te werken in een Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels. Deze wordt door Rijkswaterstaat opgezet in het geval van een aanvoer van olievogels die de capaciteit van de aangesloten asielen te boven gaat. In het geval de SBV van kracht wordt verklaard komen alle ondertekenaars samen, inclusief de SON voor een eerste crisisoverleg, waarbij de locatie en opbouw van de TOV wordt besproken.