Skip to main content

De Samenwerkingsregeling afhandeling Besmeurde Vogels (SBV, 2009) is in de jaren 2012-2016 uitgebreid geoefend in een eerder programma dat door Rijkswaterstaat Zee en Delta mogelijk gemaakt is. Op basis van de opgedane ervaringen en inzichten wordt de regeling de komende maanden geactualiseerd. De structuur van het nieuwe document zal nog steeds bestaan uit strategische grondslag, een operationele uitwerking en bijlagen. Het strategisch gedeelte beschrijft de wettelijk en beleidsmatige kaders voor een interventie voor olievogels, de doelstellingen en op welke wijze de interventie in samenwerking gerealiseerd kan worden. Sleutelfuncties en verantwoordelijkheden van deelnemende partijen zullen expliciet beschreven worden in het operationele gedeelte. Procedures rond activatie, opschaling, afschaling en coördinatie binnen de bestaande incidenten- en rampenbestrijdingsstructuur zullen schematisch worden weergegeven en corresponderen met de bijlagen. In het deel bijlagen komen de procedurele details en hulpmiddelen waarop de deelnemende partijen na een mobilisatie kunnen terugvallen. Dit deel zal over tijd regelmatig geactualiseerd en bijgesteld worden naar voortschrijdende inzichten uit het oefenprogramma.