Nationale Rampenparaatheid: de SBV

Tijdens een olieramp zal de respons verlopen volgens de Samenwerkingsregeling (SBV) die in 2008 tot stand gekomen is en die ondertekend is door de het Ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, SON-RESPONS, NIOZ en een 40-tal kustgemeenten.

In de Samenwerkingsregeling afhandeling Besmeurde Vogels (SBV) die door Rijkswaterstaat beheerd wordt zijn afspraken gemaakt voor samenwerking voor de afhandeling van besmeurde vogels tijdens een incident.

Indien olievogels binnenkomen bij een opvangcentrum, wordt dit gemeld aan het Kustwachtcentrum en SON-Respons. SON-Respons geeft de melding door aan Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat beoordeelt de ernst van de situatie en het capaciteitsbeslag op de  SON opvangcentra en kan besluiten tot het afroepen van de Samenwerkingsregeling.

Met het afroepen van de Samenwerkingsregeling draagt Rijkswaterstaat zorg voor een gecoördineerde centrale aanpak van de afhandeling van besmeurde vogels.

Onder afhandeling wordt verstaan het verzamelen, selecteren, registreren, zo nodig euthanaseren, afvoeren, onderzoeken, schoonmaken en verzorgen van met olie of andere kleverige substantie besmeurde vogels volgens internationale standaards.

In het geval de SBV van kracht wordt verklaard komen alle ondertekenaars samen, inclusief  SON-RESPONS voor een eerste crisisoverleg, waarbij de locatie en opbouw van het Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels wordt besproken.