Incidenten

Rampenpagina

Incident (beschrijving)

1.Op de Noordzee/Waddenzee/in de Zeeuwse Delta / in het Havengebied van Amsterdam
heeft zich een incident voorgedaan/ waardoor olie in het water terecht is gekomen.
/ heeft een aanvaring plaatsgevonden tussen X en Y/ waarbij naar schatting xxx ton ruwe olie op het wateroppervlak terecht is gekomen.
Rijkswaterstaat trof de olie aan en is direct begonnen met opruimen.
De stranden zijn afgezet en niet toegankelijk voor het publiek.
Dierenambulances zijn actief met het opsporen en verzamelen van de besmeurde dieren.

Bij het incident zijn een groot aantal zee / watervogels betrokken die door
SON asielen worden opgevangen. SON asielen hebben zich bekwaamd in de opvang van besmeurde vogels.
De vogels worden in eerste instantie door de dichtstbijzijnde SON asielen gestabiliseerd. Die vogels die een kans maken terug in de natuur te overleven zullen vervolgens het revalidatieproces ondergaan.

Belangrijk!
Blijf uit de buurt van de verontreinigde locaties.
Ga niet zelf vogels zoeken of vangen.
Laat dit over aan ervaren hulpverleners.

Wat kunt u doen?
Indien u vogels besmeurd met olie ziet belt u dan het centrale Dierenambulancenummer:
0900 0425

Response (beschrijving)

Tijdens een incident zal de response verlopen volgens de Samenwerkingsregeling die in 2008 tot stand gekomen is en die ondertekend is door de het Ministerie van EZ, Rijkswaterstaat, SON, NIOZ, NZG en een 40-tal kustgemeenten.

PROCEDURE

Indien bij een incident (grote) aantallen vogels besmeurd raken meldt het vogelkustasiel waar de eerste opvang plaatsvindt dit aan het Kustwachtcentrum. Het Kustwachtcentrum geeft de melding door aan Rijkswaterstaat. Indien een gebrek aan faciliteiten in het SON vogelkustasiel ontstaat, zal dat SON kustasiel bij Rijkswaterstaat een verzoek indienen om bijstand bij de opvang van de besmeurde vogels. Dit verzoek wordt door Rijkswaterstaat binnen 24 bevestigd.

Rijkswaterstaat beoordeelt de aanvraag door verifiëring van de melding en afhankelijk van de ernst van de situatie en het capaciteitsbeslag op de twee dichtst bij de ramp gelegen SON vogelkustasielen besluit Rijkswaterstaat tot het afroepen van de Samenwerkingsregeling. Het besluit wordt binnen 24 uur schriftelijk bevestigd aan het verzoekende vogelkustasiel.

Met het afroepen van de Samenwerkingsregeling draagt Rijkswaterstaat zorg voor een gecoördineerde centrale aanpak van de afhandeling van besmeurde vogels.
Onder afhandeling wordt verstaan het verzamelen, selecteren, registreren, zo nodig euthanaseren, afvoeren, onderzoeken, schoonmaken en verzorgen van met olie of andere kleverige substantie besmeurde vogels.

Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels (TOV)
Wanneer de Samenwerkingsregeling van kracht wordt, zorgt Rijkswaterstaat voor het ter beschikking stellen aan de SON kustasielen van een Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels (TOV).
De SON kustasielen zullen elkaar met deskundigheid en vrijwilligers ondersteunen.
De getroffen gemeente adviseert Rijkswaterstaat over een geschikte locatie voor de TOV.

Onderzoek
Het NIOZ kan in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek doen naar de effecten van de ramp op de vogelpopulatie.

Overzicht getroffen vogels

Zeekoeten
Alken
Jan-van-genten
Eidereenden
Aalscholvers
Meeuwen:
Grote Jager
Kleine Jager
Zilvermeeuw
Kokmeeuw
Mantelmeeuw

Meerkoeten
Brilduikers
Waterhoenders
Wilde eend
Zwanen
Futen

Overige

Laatste nieuws

Hoe te helpen?

Belangrijk!
Blijf uit de buurt van de verontreinigde locaties.
Ga niet zelf vogels zoeken of vangen.
Laat dit over aan ervaren hulpverleners.

Wat kunt u doen?
Indien u vogels besmeurd met olie ziet belt u dan het centrale Dierenambulancenummer:
0900 0425